Tjänster

Våra tjänster

Behöver du hjälp med vilken typ av besiktning som du är i behov av?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Entreprenadsbesiktningar

Förbesiktning

En förbesiktning utförs exempelvis före ett fullbordad arbete som gör det svåråtkomligt för besiktning, till exempel en fasad före ställningsrivning, ett vindsutrymme som blir trångt efter isolering eller tätskikt före plattläggning.

Kontrollbesiktning

En kontrollbesiktning genomförs för att minimera brister och fel vid slutbesiktningen. Det är viktigt att entreprenaden verkligen är färdigställd vid kontrollbesiktningen.

Slutbesiktning

En slutbesiktning utförs på samtliga delar eller enstaka moment av entreprenaden när hela arbetet är färdigt. Om entreprenaden inte godkänns efter en slutbesiktning bör en ny slutbesiktning att bokas.

Efterbesiktning

En efterbesiktning utförs med syftet att undersöka om de fel som noterats vid tidigare besiktningar har blivit åtgärdade.

Särskild besiktning

En särskild besiktning utförs om det efter entreprenadtidens utgång visar att en funktion har uteblivit eller ett fel har återuppstått. Felet ska ha funnits vid slutbesiktningstillfället, men inte märkts eller noterats av besiktningsmannen (§ 9 KtjL).

Tvåårsbesiktning

En tvåårsbesiktning undersöker om det uppkommit några fel sedan entreprenaden avslutades. Denna besiktning ska utföras senast 2 år efter slutbesiktningen.

Överbesiktning

En överbesiktning genomförs om någon part vill pröva utfallet av en tidigare besiktning. Då prövas frågor om entreprenadens godkännande, förekomst samt ansvar för fel. 

Statusbesiktning

En statusbesiktning utförs om det behövs en opartisk bedömning av att konstatera entreprenadens skick, men även förebygga och konstatera brister och skador. En sådan besiktning kan bedöma vad som är färdigt respektive återstår i en entreprenad. Det behövs till exempel när ett entreprenadavtal hävs.

Våtrumsbesiktning

En våtrumsbesiktning utförs när någon part vill undersöka om ett våtrumsutrymme kontruerats på korrekt och fackmannamässigt sätt. Vid denna besiktning kan även eventuella fuktskador & mögelangrepp upptäckas.

Fuktbesiktning

En fuktbesiktning genomförs för att snabbt konstatera om det finns fukt- och mögelangrepp samt för att säkerställa varför det uppkommit samt hur det kan åtgärdas. Besiktningen kan exempelvis innefatta vind, inner- och yttertak, krypgrund, källarväggar och betongplatta. 

Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning genomförs i samband med en husförsäljning (en överlåtselse). Besiktningen är en grundlig byggteknisk undersökning av konstruktion och mark som har teknisk betydelse för konstruktionen. 

Bostadsrättsbesiktning

En bostadsrättsbesiktning genomförs i samband med en försäljning (en överlåtelse) av en bostadsrätt. Denna besiktning innefattar bland annat en okulär besiktning av hela bostaden samt en våtrumsbesiktning. Observera att fasader och gemensamma utrymmen inte besiktas. 

Efter samtliga besiktningar erhålls givetvis ett besiktningsutlåtande, som är ett oberoende samt tillförlitligt underlag att uppvisa för försäkringsbolag eller om en tvist mellan dig och en motpart uppstår i samband med exempelvis byggarbeten eller försäljning.

Konsultation

Vägledning & rådgivning kring entreprenadsavtal

Inför en avtalsskrivning hjälper vi till med konsultation kring avtal samt utformar en kravspecifikation i samråd med dig som sätter grunden till avtalet mellan dig och din entreprenör.

Leonardo Haidar

Boka våra tjänster här

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter.

Ditt namn*

E-post*

Telefonnummer*

Tjänst*

Meddelande*